ප්‍රා‍දේශිය ලේකම් එම්.පී.ඩබ්ලිව්.ශිරෝමනී මැතිණිය දෙහිඅත්තකණ්ඩියට සමුදෙයි.

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රා‍දේශිය ලේකම් එම්.පී.ඩබ්ලිව්.ශිරෝමනී මැතිණිය දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රා‍දේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ වසර 03 ක් පමන කාලයක් සේවය කර 2019.03.19 දින රිදීගම නව ප්‍රා‍දේශිය ලේකම්වරිය ලෙස ස්ථාන මාරුවිම් ලැබ නික්ම ගියාය.

 

එම්.පී.ඩබ්ලිව්.ශිරෝමනී මැතිණිය දෙහිඅත්තකණ්ඩිය කොට්ඨාශයට සුවිශාල සේවයක් ඉටුකරන කරන ලදී.එම්.පී.ඩබ්ලිව්.ශිරෝමනී මැතිණිය දෙහිඅත්තකණ්ඩිය කොට්ඨාශයට සුවිශාල සේවයක් ඉටුකරන කරන ලදී.  එතුමියගේ ඉදිරි රාජකාරි ජීවිතය සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

News & Events

19
Jul2019
Providing Agro Water Pumps to Low-income Families for Livelihood Development.

Providing Agro Water Pumps to Low-income Families for Livelihood Development.

Providing Agro Water Pumps to Low-income Families...

20
Jun2019
ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පොසොන් සැමරුම...................

ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පොසොන් සැමරුම...................

ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ලේකම් කාර්යාලයේ...

Scroll To Top