දෙහිඅත්තකණ්ඩිය අභිනව  ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමා නව තනතුරේ වැඩ භාරගනී.

            

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය අභිනව  ප්‍රාදේශිය ලේකම් ලෙස පදියතලාව  ප්‍රාදේශිය ලේකම් ආර්.එම්.එන්.විජයතුංග මැතිතුමා 2019.03.27 දින නව තනතුරේ වැඩ භාරගන්නා ලදී.

 

News & Events

19
Jul2019
Providing Agro Water Pumps to Low-income Families for Livelihood Development.

Providing Agro Water Pumps to Low-income Families for Livelihood Development.

Providing Agro Water Pumps to Low-income Families...

20
Jun2019
ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පොසොන් සැමරුම...................

ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පොසොන් සැමරුම...................

ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ලේකම් කාර්යාලයේ...

Scroll To Top