විශේෂ අවශ්‍යතා සහිතවූවන්ගේ  පොසොන් බැති ගී ප්‍රසංගය

                 

2019 වර්ෂයේ පොසොන්  උත්සවය නිමිතිකොට ගෙන විශේෂ අවශ්‍යතා සහිතවූවන්ගේ පොසොන් බැතිගී ප්‍රසංගයක් දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලේදී  2019.06.17 දින පැවැත්විණ.ඒ සඳහා විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත වූවන් ඉතා උද්යෝගයෙන් යුතුව සහභාගි විය.අවසානයේදී ඔවුන් ට වටිනා ත්‍යාග පිරිනමන ලදී.

News & Events

19
Jul2019
Providing Agro Water Pumps to Low-income Families for Livelihood Development.

Providing Agro Water Pumps to Low-income Families for Livelihood Development.

Providing Agro Water Pumps to Low-income Families...

20
Jun2019
ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පොසොන් සැමරුම...................

ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පොසොන් සැමරුම...................

ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ලේකම් කාර්යාලයේ...

Scroll To Top