ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ලේකම් කාර්යාලයේ පොසොන් සැමරුම...................

2019 වර්ෂයේ පොසොන්  උත්සවය නිමිතිකොට ගෙන 2019.06.17 දින දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලේදී   සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශණයක් හා පසුදින සංඝයා වහන්සේලා විසිනමක් විෂයෙහි දාන මය පින්කමක් ද පැවැත්විණි.මෙහි විශෙෂත්වය වූයේ සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශණයේ හා  දානමය පින්කම සදහා දායකත්වය ඉරක්කාමම් හා කල්මුණේ ප්‍රාදේශිය  ලේකම් කාර්යාල වල නිලධාරීන් විසින් දැරීමයි.

          

සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශණය හා  දාන මය පිංකම සඳහා ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමා ඇතුළු කාර්යාලීය  නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් සාභාගී විය.

        

මෙහිදී රටටත් සියලුම  ශ්‍රීලාංකිකයින්ටත් මියගිය කාර්යාලීය නිලධාරීන්ටත් සෙත්පැතීම හා ආශිර්වාද කිරීම සිදු විය.

     

 

News & Events

19
Jul2019
Providing Agro Water Pumps to Low-income Families for Livelihood Development.

Providing Agro Water Pumps to Low-income Families for Livelihood Development.

Providing Agro Water Pumps to Low-income Families...

20
Jun2019
ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පොසොන් සැමරුම...................

ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පොසොන් සැමරුම...................

ජාතික සංහිඳියාව ඔප් නැංවූ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ලේකම් කාර්යාලයේ...

Scroll To Top